ข่าวประชาสัมพันธ์

2551/01/04

นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ ผอ.รพ.น้ำพอง รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 2549


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2549 แก่ นพ.วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทเกิดขึ้น เพื่อยกย่องสนับสนุน ให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณแพทย์ในชนบทที่มีผลงานดีเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์ในการพัฒนาสาธารณสุขในชนบท อีกทั้งเป็นการชักจูงแพทย์ที่จบใหม่ให้ออกไปปฏิบัติงานในชนบทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพทย์ผู้ได้รับรางวัล ต้องเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในชนบท และมีผลงานดีเด่นสร้างเกียรติคุณแก่วงการแพทย์ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างตึกสงฆ์อาพาธ "สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสนมหาเถร)


ขณะนี้.. โรงพยาบาลน้ำพองกำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ "สมเด็จพระพุฒจารย์(เกี่ยว อุปเสนมหาเถร)" โดยมูลนิธิน้ำพองพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลน้ำพอง เพื่อรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลสำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ รวมทั้งเป็นการลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วย
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างกุศล ช่วยเหลือคนป่วยให้พ้นทุกข์ เป็นบุญเป็นสุขที่สุดประเสริฐ ติดต่อได้ที่โรงพยาบาลน้ำพอง สาธุ....

โรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวิถีพุทธ


โรงพยาบาลน้ำพอง มีนโยบายและดำเนินการประกาศเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลวิถีพุทธด้วย พร้อมกันนี้ได้กำหนดพื้นที่โรงพยาบาลเป็นเขตปลอดอบายมุข จึงขอความร่วมมือจากผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและผู้มาติดต่อราชการที่โรงพยาบาลน้ำพองทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วย ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา-เบียร์ และเล่นการพนันทุกชนิดภายในเขตโรงพยาบาลน้ำพอง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสุขกายสบายใจ ไร้โรคภัยไข้เจ็บอย่างยืนตลอดไป